ეთიკის კომიტეტის სხდომის ოქმი #6

ეთიკის კომიტეტის სხდომის ოქმი #7